Algemene (leverings)voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop van Buijsen Recreatie Techniek
Versie voor Nederlandse bedrijven, instellingen en overheid

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de online "Recreatiewebshop.com" (verder te noemen Buijsen Recreatie) en op alle (met afnemers van producten van Buijsen Recreatie) gesloten overeenkomsten.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst
2.1 Alle uitingen van Buijsen Recreatie op de website of in catalogi gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.2 Bestellingen kunnen met een volledig ingevulde bestelkaart (met vermelding van klantnummer, uw meest recente straatadres, de juiste bestelnummers en aantallen te bestellen artikelen), per fax, per e-mail, via websites van Buijsen Recreatie of telefonisch worden geplaatst.
2.3 Buijsen Recreatie behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
2.4 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Buijsen Recreatie in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
2.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Buijsen Recreatie de bestelling heeft geaccepteerd.

3. Prijzen
3.1 De prijzen op de websites van Buijsen Recreatie zijn de actuele prijzen. De prijzen in mailingen kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het drukken van de mailingen zijn doorgevoerd.
3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Buijsen Recreatie bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking, exclusief BTW en kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, ιιnmalig een op de websites en in de catalogi vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.
3.4 Buijsen Recreatie is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

4. Levering
4.1 Buijsen Recreatie bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de afnemer afgeleverd.
4.2 Buijsen Recreatie levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt Buijsen Recreatie uiterlijk binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht. Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.
4.3 Buijsen Recreatie behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van Buijsen Recreatie aangevuld of opnieuw gedaan.

5. Betaling
5.1 Betaling geschiedt per bank- of giro-incasso, creditcard, online bankieren of per acceptgiro op nader op de websites en in de catalogi uiteengezette voorwaarden.
5.2 Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een (fatale) betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
5.3 In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt Buijsen Recreatie zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.
5.4 Verrekening met vorderingen op Buijsen Recreatie of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.
5.5 Vooruitbetaling kan slechts per bank of giro.
5.6 Na overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,- verschuldigd. Buijsen Recreatie kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Buijsen Recreatie, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
6.2 Buijsen Recreatie is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Buijsen Recreatie zijn gebleven terug te (laten) nemen.

7. Retourrecht

7.1 De afnemer heeft het recht door Buijsen Recreatie geleverde artikelen binnen tien werkdagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending.
Indien het artikel speciaal voor u besteld of samengesteld dan vervalt het retourrecht, bij twijfel kunt u ons altijd bellen. De verzendkosten komen altijd ten laste van de afnemer.
7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Buijsen Recreatie de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.
7.3 Wanneer de door Buijsen Recreatie afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
7.4 Van het retourrecht zijn uitgesloten:
• batterijen en accu΄s;
• boeken, waarbij de verpakking is geopend;
• (artikelen met) software, waarbij de verpakking is geopend;
• satellietontvangers met smartcard, waarbij de smartcard is geactiveerd;
• gezondheidsartikelen (zoals EHBO koffers, inhalers, gehoorapparatuur), waarbij de verpakking is geopend;
• lampen, halfgeleiders of overeenkomstige zaken;
• opgebouwde bouwcomponenten en delen, die reeds opgebouwd waren;
• bijzondere bestellingen, zoals reserve-onderdelen, maatwerk of artikelen in huisstijl8. Garantie
8.1 Buijsen Recreatie garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende twaalf maanden na aflevering. Indien de termijn langer is dan twaalf maanden krijgt u dit op uw factuur vermeld.
8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Buijsen Recreatie worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Buijsen Recreatie het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van Buijsen Recreatie). Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke (bouwkundige e.d.) voorzieningen.
8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien:
• het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
• wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht;
• sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
• het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
• sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
• Buijsen Recreatie niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
• Als er sprake is van normale slijtage.

9. Persoonsgegevens
9.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Buijsen Recreatie opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Buijsen Recreatie de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van catalogi. Buijsen Recreatie hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving en de richtlijnen van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.
9.2 Wanneer Buijsen Recreatie gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

10. Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van Buijsen Recreatie met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
10.2 Buijsen Recreatie is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
10.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Buijsen Recreatie beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de terzake verzonden factuur.

11. Informatievoorziening
11.1 Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door Buijsen Recreatie al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.
11.2 Buijsen Recreatie stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar:
• haar vestigingsadres en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel
• de belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder de prijs
• de wijze en kosten van aflevering en betaling
• het adres waar klachten kunnen worden ingediend indien dat anders is dan haar vestigingsadres.
11.3 Indien afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat Buijsen Recreatie niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.

12. Geschillen
12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Buijsen Recreatie is gevestigd bevoegd, tenzij Buijsen Recreatie voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

Terug
Webshop by Localhosting.nl